Lexicon Main Search Use installed Classical Sanskrit font
 
Browse index for >> words beginning with t
 
The Lexicon contains 1605 words beginning with t
(click on word to see instances)
 
tam* : 7 tam*ka : 1 tam*ka-ra : 1 tam*ki : 1
tam*kut*im*sva-na : 1 tam*kut*isona : 1 tam*gusva-na : 1 tam*gva : 1
tam*n^a : 21 tam*n^ah* : 1 tam*n^ata- : 1 tam*n^ana : 3
tam*n^a- : 16 tam*n^a-va : 5 tam*n^ini : 1 tam*cho : 11
tam*chogod*a : 1 tam*chogvad*a : 1 tam*chogvarha : 1 tam*chot*am* : 3
tam*ju : 2 tam*n~e : 3 tam*t*i- : 1 tam*ti : 5
tam*tina : 4 tam*tinavu : 1 tam*tiya- : 1 tam*ti- : 2
tam*tuva- : 1 tam*tra-ca-rya : 1 tam*tri-kanthosthita-h* : 1 tam*dra- : 1
tam*nam*n^a-va : 1 tam*nan^a-se : 1 tam*ne : 4 tam*nem* : 1
tam*ntina : 1 tam*pho : 1 tam*ba : 1 tam*vaka-ra : 1
tam*vat*a : 2 tam*vata : 1 taki : 1 takut*isva-na : 1
takovum* : 3 takraku-cika- : 1 takva : 2 taks*aka : 3
tagusva-nam* : 1 taggugun*a : 1 tan^a : 4 tan^ana : 2
tan^a- : 1 tacake : 2 tacca : 1 taccake : 1
taccakes'i-la : 1 taccu : 2 tacha-na : 1 tachoja- : 1
tachola- : 1 tajinika- : 2 tan~ja : 1 tan~ju : 1
tat*a : 1 tad*ika- : 3 tad*u : 4 tan*tu : 1
tat : 3 tata : 2 tatam* : 4 tataya- : 1
tata- : 2 tata-kehe : 1 tata-kyahe : 1 tata-ya- : 1
tatina : 1 tatks*an*ana : 1 tatpurus*ana : 1 tatra : 2
tatragucho : 1 tatraiva : 1 tatva : 5 tatvajn~a-n*a : 1
tatvajn~a-na : 1 tatha- : 8 tatha-gatatvam* : 4 tatha-gataya- : 1
tatha-gatasa : 4 tatha-gatasavo : 1 tathe : 1 tathyam* : 1
tada- : 1 tada-ditva : 1 taddhi : 2 taddhita : 4
taddhitaya- : 2 taddhita-di : 1 taddhi-taya- : 1 tadbheda-s : 1
tadyatha-sukr*?tini-stri- : 1 tanaya : 2 tanas'a-lasim* : 1 tanasa-rasim* : 1
tane : 2 tant*huna : 1 tanti : 3 tantina : 3
tanti- : 1 tanti-na : 2 tantu : 1 tantuna : 3
tantra-ca-rya : 1 tantra-ca-ryya : 1 tantra-ya-rya : 1 tantri- : 1
tanda-li : 1 tandri- : 1 tanmus*t*hya-dikam* : 1 tanham* : 1
tapa : 13 tapam* : 3 tapagova : 1 tapajya-kva : 1
tapajya-lena : 1 tapatam*ya- : 1 tapana : 2 tapana- : 1
tapana-kva-ka : 1 tapas : 1 tapasi : 1 tapasi- : 2
tapasvi- : 8 tapegovu : 1 tapegovo : 1 tapra : 1
taba- : 4 taba-pa : 2 tabyegova : 1 tama : 20
tamam* : 1 tamam*ki : 1 tamakalini- : 2 tamaka-ra : 2
tamaki : 1 tamaca-ya : 1 tamaca-va : 1 tamaca-syam* : 2
tamathol : 1 tamana : 4 tamapa-kva : 1 tamaya- : 1
tamasartha : 1 tama- : 2 tama-lapatra : 1 tama-lapatram* : 2
tama-lapatra- : 1 tama-laputram* : 1 tama-lasi : 1 tama-lasim* : 7
tama-lsi- : 1 tamvat : 1 tamvata : 1 taya : 11
taya- : 314 taya-m* : 1 taya-na : 1 taya-ya- : 8
taya-va : 2 taya-? : 1 taya-?: : 1 tayu : 6
tara : 2 taram* : 2 taram*gaya- : 2 taram*n^a- : 1
tarakehe : 1 tarakehem* : 1 tarakyahem* : 1 taran^gaya- : 1
taratana : 3 tarata- : 1 taranha : 1 tararapu : 1
tararapo : 1 tarava-ra : 1 tarika-m* : 1 tarun*a : 1
tarun*a-di : 3 tarka : 2 tarkka : 11 tarkkam* : 1
tarkkavidya- : 1 tarpan*a : 5 tarppan*a : 6 tarppan*am* : 1
tarya-kva : 1 tarhika- : 5 tarhu : 3 tala : 86
talam* : 4 talakehem* : 1 talagud*i : 1 talata- : 18
talana : 2 talanham* : 3 talapola : 3 talapvala : 2
talabhim* : 4 talabhe : 1 talamham* : 4 talamham*sem* : 2
talamham*syam* : 3 talamhasena : 1 talasa : 2 talasake : 2
talasana : 2 talika- : 1 tale : 6 talka- : 1
talkehyaya- : 2 tava : 252 tavam* : 2 tavah* : 3
tavakai : 1 tavacha- : 3 tavacha-m* : 1 tavacha-t*ala- : 1
tavacha-n : 1 tavacha-na : 16 tavacha-vo : 1 tavachut*ala- : 1
tavachut*la- : 1 tavachutala- : 1 tavachu-tala- : 1 tavachot*ala- : 4
tavachotala- : 7 tavachotala-ya- : 1 tavachvat*ala- : 2 tavat*a : 1
tavat*am* : 4 tavad*aila : 1 tavad*ham*n^a : 2 tavad*heka : 1
tavad*hela : 1 tavata : 1 tavatam* : 10 tavataya- : 1
tavatava : 2 tavadham* : 1 tavadham*gva : 3 tavadham*n^a : 3
tavadhan^a : 2 tavadhan^a-va : 1 tavadhvam*gva : 1 tavapo : 1
tavami : 1 tavami- : 1 tavaya- : 1 tavayiga : 1
tavarapaya- : 2 tavarapa- : 2 tavas'rana : 1 tavasara : 1
tavasaran*a : 1 tavasaraya- : 1 tavasala : 1 tavase : 2
tavaseya- : 2 tava? : 1 tavu : 21 tavuchat*ala- : 1
tavut*am* : 1 tavva : 1 tas'ara : 1 tasa : 13
tasana : 1 tasara : 2 tasarana : 1 tasaruva- : 6
tasala : 1 tasalava- : 1 tasavastra : 1 tasa- : 1
tase : 1 tasya : 1 tasyam* : 6 tasyanam* : 1
tasyem* : 1 taham*d*apva : 1 taha-va : 1
ta- : 257 ta-m*gva : 3 ta-m*n^a : 2 ta-m*n^ana : 2
ta-m*n^a- : 1 ta-m*n~e : 1 ta-m*ne : 2 ta-m*vat*a : 1
ta-h* : 1 ta-ka : 1 ta-kalatukarana : 1 ta-ka-la : 5
ta-ka-laya- : 4 ta-ka-le : 4 ta-ku : 2 ta-ko : 2
ta-kau : 2 ta-kva : 9 ta-gha-va : 5 ta-n^a : 2
ta-n^ana : 1 ta-n^ham*s'iya- : 1 ta-cakavah* : 1 ta-cake : 5
ta-cako : 2 ta-cakau : 1 ta-cu : 1 ta-ja : 1
ta-n~ja : 1 ta-d*ana : 3 ta-d*asim* : 1 ta-d*ase : 1
ta-ta : 7 ta-tam* : 1 ta-takim*ja : 1 ta-takehe : 1
ta-takehem*ya- : 3 ta-takyaha : 1 ta-takyahe : 1 ta-takyehem* : 1
ta-taparja : 2 ta-taya- : 3 ta-tavo : 2 ta-tenasa-rasim* : 1
ta-tha- : 3 ta-nan^a-sa : 1 ta-nani : 1 ta-ntah* : 5
ta-ndava : 1 ta-nha- : 2 ta-pa : 7 ta-pah* : 1
ta-paya- : 4 ta-pasataruvo : 2 ta-pa-ka : 5 ta-pa-kam* : 1
ta-pa-kaya- : 2 ta-pa-ko : 1 ta-pa-kva : 4 ta-bya- : 1
ta-bya-ka : 1 ta-bya-kva : 1 ta-mapa-kva : 2 ta-masa : 1
ta-mraparn*n*i- : 2 ta-mva-ka : 2 ta-yane : 2 ta-ya- : 13
ta-ya-kva : 3 ta-ya-na : 2 ta-ya-nam* : 1 ta-ya-ne : 13
ta-ya-nena : 1 ta-yine : 2 ta-yi-nena : 1 ta-ra : 1
ta-raka- : 1 ta-radhala : 1 ta-rarapayu : 2 ta-ra-tamana : 1
ta-la : 23 ta-lapatra : 2 ta-lamula : 2 ta-lamu-la : 5
ta-lamu-laya- : 2 ta-laya- : 2 ta-lavo : 1 ta-lasim* : 10
ta-lasim*ya : 1 ta-lasim*ya- : 2 ta-lisim* : 1 ta-va : 4
ta-vat : 3 ta-vati : 1 ta-va-kva : 3 ta-va-va : 1
ta-s've : 1 ta-sa : 1 ta-sem* : 1 ta-sturaga-stajn~airvvina-rathaisturan^gamaih* : 1
ta-syam* : 2 ta-harhapvam* : 1 ta-ha-kva : 2 ta-ha-d*apva : 2
ta-ha-d*apvam* : 1 ta-ha-dapvam* : 1 ta-ha-va : 8 ta-ha-syam* : 1
ta-? : 1
ti : 8 tim* : 1 tim*gara : 1 tim*n^a- : 3
tim*tu : 1 tim*dhu : 3 tim*dhu- : 1 tim*ya- : 1
tikaphya-n^a : 1 tikala- : 1 tikiphya-m*n^a : 1 tin^ : 6
tin^am*ta : 1 tin^anta : 2 tin^subanta : 1 titara : 1
titibhura : 1 titis'a-rasim* : 1 titihud*i : 1 titi-hurhi : 2
titu : 1 titulasye : 1 tittira : 1 tittiri : 1
tittirih* : 4 tittili : 1 tittihud*i : 1 tithi : 17
tithiya- : 1 tidhu- : 1 tinat*u : 1 tinasa-lasim* : 1
tintalisai : 1 tintiri : 1 tipa : 1 tipas*t*apam* : 1
tipis*t*apam* : 1 tipis*t*apavarggah* : 1 tipuri : 1 tippini- : 1
timim*gila : 1 timin^gala : 1 timin^gila : 1 tiya : 5
tiyake : 2 tiyagul : 1 tiyasa : 2 tiya- : 10
tiya-va : 2 tiye : 4 tiram*n^a- : 1 tirah* : 1
tiripurus*a : 1 tirttira : 1 tiryya : 1 til : 1
tilam* : 1 tilam*ya- : 2 tilam*hiran*a : 1 tilaka : 2
tilakam* : 2 tilakasim* : 1 tilapatana : 1 tilaya- : 4
tilava- : 4 tilasim*ya- : 1 tili : 2 tilodha-na : 1
tilhilam* : 1 tis'alasva-na : 2 tis'im* : 2 tis'varasva-na : 1
tisa- : 5 tisa-m* : 2 tisa-na : 4 tisa-ya- : 1
tisa-hisa-na : 1 tisi : 7 tisim* : 11 tisim*ya- : 1
tisibam* : 4 tisibam*vu : 1 tisibam*vum* : 1 tisem* : 1
ti- : 15 ti-m* : 1 ti-ks*n*am* : 1 ti-khana : 2
ti-t*ihud*i : 1 ti-t*hi : 1 ti-ti-hurhi : 1 ti-tha : 1
ti-yasa : 1 ti-yesa : 1 ti-ra : 1 ti-rabara- : 1
ti-rarapayu : 1 ti-rtha : 15 ti-rthaya-tra- : 1 ti-vra : 3
ti-s*an*a : 1 ti-si : 1
tu : 84 tum* : 5 tum*gva : 2 tum*gvaya- : 1
tum*t*hi : 4 tum*t*hiya- : 1 tum*t*hisa : 1 tum*thi : 1
tum*nan^a-sa : 2 tum*buru : 1 tum*buru- : 1 tuka : 1
tuki : 1 tuku : 2 tukona : 1 tuktti : 1
tukva : 2 tukvaya- : 1 tukva? : 1 tuks*i? : 1
tugva : 1 tucali : 2 tuchajana : 1 tud*utud*una : 2
tuti : 4 tutipa-yala : 1 tutu : 1 tutum* : 1
tutubham*di : 1 tute : 1 tutha : 1 tuthi : 1
tunan^a-sa : 1 tuna-tha : 1 tuni : 6 tupari : 2
tupvam* : 1 tuphiya- : 1 tuphe : 4 tuphena : 1
tuphesim* : 2 tubari : 4 tubari- : 2 tumburu : 2
tumbha- : 1 tuyava : 1 tuya- : 3 turam* : 1
turaki- : 1 turi : 1 turiyam* : 1 turi-yan~ca : 1
turhi : 2 tula : 4 tula- : 12 tuli : 1
tulr* : 1 tulkanma-la : 1 tulya : 8 tulla : 2
tuse : 1 tusyam* : 1 tuha- : 1 tu? : 1
tu- : 2 tu-d*i : 3 tu-rhi : 2
tr*n*a : 8 tr*n*adruma : 2 tr*n*adrumah* : 1 tr*n*amula : 1
tr*taya- : 1 tr*ti-yam* : 2 tr*ti-ya- : 1 tr*pti : 4
tr*pti- : 1 tr*vata : 2 tr*vataya- : 3 tr*vatta : 1
tr*varga : 1 tr*vavata : 1 tr*vr*t*aya- : 1 tr*s*a- : 1
tr*s*n*a- : 1 tr*ses*a : 1
te : 22 tem*kom*t*ha : 2 tem*gva : 2 tem*cho : 4
tem*t*ulisai : 2 tem*tulise : 1 tem*phu : 5 tem*phum* : 1
tem*phusa : 1 tem*ma-la : 1 teka- : 1 tekom*t*ha : 2
tekon*t*ha : 2 tekva : 4 ten^a- : 2 tecaka : 1
techo : 2 teja : 108 tejamatisim* : 3 tejaya : 1
tejaya- : 2 tejavam*ta : 1 tejava- : 1 tejavo : 1
teja- : 1 teja-di : 2 tetara : 6 tetala : 1
teta- : 2 teta-? : 1 tetu : 1 tena : 3
tenas'a-lasim* : 1 tenasa-rasim* : 1 tenu : 1 tenum* : 1
tenuya- : 1 tendusa-ra : 2 tepvam* : 1 tephu : 1
tephum* : 1 tephunna : 1 tema-la : 3 teya : 3
teyaka : 1 teyakam* : 1 teyaka- : 1 teya- : 5
teye : 4 teravata : 2 tela : 1 telam*pa-ta : 1
telam*pa-ta- : 1 tela- : 1 tela-va : 1 tele : 4
telekam* : 1 teva : 55 tevam* : 1 tevala : 1
tevalam* : 1 tevalaya- : 2 teva- : 9 tevu : 1
tesa- : 1 teso : 2 tesau : 1 tesyam* : 1
taitara : 2 taima-la : 1 tailam*pa-ta- : 2 tailam*pa-ta-di : 1
tailaparn*n*i- : 3 tailapa-ma- : 1 taila- : 2 taila-di : 1
taiva- : 1 taisa- : 1 taisau : 2
to : 3 tom*gu : 2 tom*n^a- : 2 tom*d*a : 1
tom*ti- : 1 tom*va-hara : 1 tom*va-ha-ra : 1 toka : 3
tokam* : 1 tokad*em*n^a- : 2 tokad*ovam* : 1 tokad*yam*n^a- : 1
tokadem*n^a- : 1 tokaden^a- : 1 tokadova : 1 tokapuya- : 1
tokapuva : 3 tokapuvam* : 1 tokapusyam* : 1 tokapoya- : 1
tokapoya-m* : 1 tokaposyam* : 1 tokabi-? : 1 tokau : 1
tokva : 2 tokvaya- : 2 togva : 1 ton^a : 1
ton^a- : 3 ton^a-va : 1 toca : 6 tocaya- : 1
ton~e : 1 ton~ja : 1 ton~ju : 1 tot*akam* : 1
tot*aya- : 1 tod*a : 1 tod*akud*i : 1 tod*at*a-n^a : 1
tod*atam* : 7 tod*ataya- : 3 tod*atava : 2 tod*ata- : 3
tod*ata-m* : 1 tod*ata-va : 3 tod*ate : 2 tod*amatava : 2
tod*aha-va : 1 totarapa- : 1 tote : 2 totra : 1
totrapa- : 2 tona : 3 tone : 1 topara- : 1
topa- : 1 tophe : 2 tophena : 2 topheya- : 1
toyala-ya- : 1 toyavu : 13 toyavo : 1 toyasyam* : 3
toyiva : 1 toyivo : 1 toyu : 123 toyuya- : 3
toyura-ya- : 1 toyula- : 1 toyula-ya- : 2 toyuva : 17
toyuvaya- : 1 toyuvala-ya- : 1 toyuvavo : 2 toyu- : 3
toyu-la-ya- : 1 toyo : 15 toyola- : 1 toyola-ya- : 1
toran*aya- : 2 torata- : 1 toranaya- : 2 torasim* : 2
toroka-na : 1 torha : 2 torhan^a- : 1 torhatam* : 1
tolata-va : 1 tole : 1 tova : 3 tovaya- : 6
tos*arape : 3 tosana : 5 tosini- : 1 tose : 6
tostumha : 1 to? : 1 to?ko : 1
tau : 3 taukva : 1 tauphai : 1 tauyu : 1
taurya : 1 tauryatrika : 2 tausai : 1
th*ut*ht*hala : 1
ttam*n^a- : 1 ttam*tuva- : 1 ttapti : 1 ttapha- : 1
ttala : 1
tyam* : 1 tyam*kon*t*ha : 1 tyam*kvat*ha : 1 tyam*n^a : 1
tyam*cho : 10 tyam*chogvad*a : 1 tyam*t*ulis'im* : 1 tyam*n*d*alisva-naya- : 1
tyam*n*dulisva-na : 1 tyam*tulasim* : 1 tyam*tulise : 2 tyam*tuliseya- : 1
tyam*dhu : 1 tyam*phu : 11 tyam*phum* : 4 tyam*phum*t*om* : 2
tyam*phum*sim* : 1 tyam*phutvam* : 1 tyam*phuna : 2 tyam*phusim* : 1
tyam*ma-raya- : 1 tyam*ma-la : 1 tyam*vala : 1 tyaku : 1
tyaca : 1 tyacu : 1 tyaco : 1 tyajarapa- : 2
tyatara : 1 tyatulise : 1 tyattara : 1 tyanapa : 1
tyanas'a-lasim* : 1 tyanasa-lasim*ya- : 1 tyanasuli : 2 tyanu : 5
tyanuya- : 1 tyantulise : 1 tyandusa-rase : 2 tyaphu : 2
tyaphum*sim* : 1 tyama-la : 1 tyaye : 1 tyavu : 2
tyas'ulisva-na : 1 tya- : 1 tya-m*n^a : 1 tya-ka : 3
tya-kva : 9 tya-n^a : 11 tya-n^a- : 5 tya-n^a-va : 1
tya-ca : 3 tya-jarapa- : 1 tya-tana : 1 tya-ya : 4
tya-ye : 2 tya-sa- : 1 tyekva : 1 tyetulasim* : 1
tyenasuli : 1
trapam* : 1 traya : 3 traya-n*a-m* : 3 trayi- : 4
trayo'gnayah* : 1 trarhika- : 1 tra-nta : 4 tri : 1
trim*lim*ga : 1 trim*s'at : 1 trika-ra : 1 trikut*a : 2
trikutra-yati : 1 triku-t*a : 6 trigun*a : 3 trigun*aya- : 2
tridas'a-laya- : 1 tridas'a-laya-h* : 3 tridiva : 4 tridivatridasa-laya- : 1
tripatha : 1 tripatham* : 1 tripa-tram* : 7 tripis*t*apam* : 3
tripuras*a : 1 tribhuna : 1 tribhuvana : 1 tribhuvanam* : 8
tribhuvanavo : 1 triyugam* : 4 trilim*ga : 1 trilin^ga : 3
trilin^gasa : 1 trilocana : 1 trivat*a : 2 trivarga : 5
trivarge : 1 trivargga : 5 trivarggah* : 1 trividha : 1
trivr*t : 1 trivr*ta : 1 tris'akti : 3 tris'u-ra : 1
tris'u-la : 6 tris'u-lam* : 1 tris*u : 19 tris*t*up : 2
tris*t*upa : 1 tris*va : 1 trisa : 1 trisam*dhya- : 3
trisam*dhya-di : 1 trisam*ndhya-ya- : 1 trisakti : 1 trisadhya- : 1
trisu-la : 2 tri- : 2 tri-n*is*a-nya-ni : 1 tri-lin^ga : 3
tri-sa : 1 treta- : 4 treta-di : 1 treta-yuga : 1
tvam*ga : 1 tvam*gu : 2 tvam*gva : 6 tvam*n^a : 3
tvam*n^a- : 9 tvam*n~eya- : 1 tvam*ti : 1 tvam*nake : 2
tvam*ne : 2 tvam*pa : 1 tvam*lam* : 1 tvam*si-sim* : 1
tvak : 9 tvaka : 7 tvakam* : 1 tvakakhvala- : 1
tvakad*em*n^a- : 1 tvakatola : 2 tvakataula : 1 tvakadem*n^a- : 1
tvakaden^a- : 1 tvakabisyam* : 1 tvaka-ri : 1 tvakva : 1
tvakvaya- : 1 tvaca : 4 tvacah* : 2 tvacaya- : 1
tvacca : 3 tvan~ja : 1 tvad*ata : 1 tvad*atava : 2
tvad*ata- : 1 tvad*aha-va : 1 tvat : 1 tvatvasim* : 1
tvadata-va : 1 tvane : 1 tvapajya-m*n^a : 1 tvapajya-n^a : 2
tvaphet*o : 1 tvayava : 1 tvara : 2 tvarakurhi : 1
tvarasim* : 1 tvarhatam* : 1 tvarhata- : 1 tvaha : 1
tvahathvaca : 1 tva?n^a : 1 tva-ka : 5 tva-kama-na : 1
tva-kala : 1 tva-ca : 31 tva-cam* : 1 tva-cabhari : 2
tva-cabhari- : 5 tva-cabhitva : 1 tva-cinisam* : 1 tva-t*e : 2
tva-t*ha : 3 tva-tha : 2 tva-par : 1 tva-pala- : 1
tva-ma-na : 1 tva-la : 4 tva-?t*ha : 1 tviya : 1
tviyam*hariten*i- : 1
tha : 10 tham* : 80 tham*ka-ko : 1 tham*ka-ja : 1
tham*ka-ja- : 2 tham*ka-d*i : 1 tham*ka-d*iya- : 1 tham*ka-d*i- : 1
tham*ka-di : 5 tham*ka-dini- : 1 tham*ka-diya- : 2 tham*ka-di- : 7
tham*ka-di-ya- : 1 tham*ka-ya- : 6 tham*ka-ra : 1 tham*ka-ri : 2
tham*ka-liya- : 1 tham*ko : 13 tham*kod*a-ya- : 1 tham*koda- : 1
tham*koya- : 3 tham*kosim* : 1 tham*kva : 2 tham*gusane : 1
tham*gusaneya-na : 1 tham*go : 1 tham*gva : 4 tham*gvasane : 1
tham*gvasaneya-na : 1 tham*n^a : 10 tham*n^ana : 3 tham*n^a- : 23
tham*n^a-va : 1 tham*cama- : 3 tham*chi : 1 tham*chi- : 1
tham*ja- : 3 tham*ja-ya : 3 tham*ja-ye : 2 tham*ja-va : 7
tham*ja-vaya- : 1 tham*ja-sa- : 1 tham*ja-syam* : 1 tham*ju : 3
tham*juva : 2 tham*juvu : 1 tham*je : 1 tham*n~e : 1
tham*t*am* : 2 tham*t*a- : 1 tham*d*am*gva : 1 tham*d*ila : 1
tham*taya : 3 tham*tha : 1 tham*thava : 1 tham*thu : 3
tham*thusiya- : 1 tham*tho : 1 tham*thosi- : 2 tham*thaum* : 1
tham*thyakva : 2 tham*thya- : 3 tham*thya-ka : 3 tham*thya-kaya- : 1
tham*thya-ko : 1 tham*thya-kva : 6 tham*thya-kvam* : 1 tham*thya-kvaya- : 2
tham*thva : 1 tham*thvasi- : 1 tham*dam*gva : 1 tham*dila : 1
tham*na : 6 tham*nasa- : 1 tham*ne : 1 tham*bi : 2
tham*bi- : 6 tham*bi-t*o : 1 tham*bi-ya : 1 tham*bva-n^a : 2
tham*ma : 8 tham*mam*n^a-va : 1 tham*mbi- : 1 tham*mvam*gukva : 1
tham*ya- : 3 tham*ruya- : 1 tham*la : 1 tham*lam* : 8
tham*luya- : 1 tham*lu-va : 6 tham*lham*n^a- : 1 tham*lha-kolha- : 2
tham*lhuya- : 2 tham*va : 1 tham*vam*gva : 3 tham*vane : 7
tham*va-ne : 1 tham*s'ala : 1 tham*sa : 1 tham*sama- : 1
tham*sala : 1 tham*salam*pa-yakam* : 1 tham*salapa-yakam* : 2 tham*sa-ra : 1
tham*sa-la : 3 tham*si : 3 tham*sim* : 7 tham*sim*ya- : 1
tham*siya- : 2 tham*si- : 7 tham*si-ma- : 1 tham*soka : 1
tham*sokva : 3 tham*socakam* : 4 tham*ha- : 1 tham*ha-va : 1
thak : 1 thaka : 2 thakari : 1 thakali-n : 1
thaka-di : 1 thaka-di- : 1 thaku : 4 thakud*ina : 1
thakura : 2 thako : 1 thakoda- : 1 thakva : 1
thaks*ata : 1 thakhate : 2 thakheta : 14 thakhetah* : 1
thakhera : 41 thakherah* : 1 thakhaira : 3 thakhairah* : 1
thagvasaneya- : 1 than^a : 1 than^a- : 2 thaca : 1
thacha-ya : 1 thaja-va : 1 thajura : 30 thajule : 2
than*d*ila : 2 thatagvarha : 1 thatevum* : 1 thathim*gva : 5
thathigva : 1 thathin^a : 1 thathin^alyam* : 1 thathu : 1
thathe : 9 thathem* : 4 thathem*gva : 1 thathen^a : 1
thathen^u : 1 thathena : 1 thatho : 1 thathyam* : 35
thathyam*gva : 3 thathyam*n^a : 1 thathyam*vu : 1 thathyam*vum* : 1
thathya-kva : 1 thathyem* : 2 thathyen^a : 1 thana : 4
thana-nali : 1 thani : 3 thanu : 12 thane : 3
thapa : 8 thapa? : 1 thapisan^gi- : 1 thabari : 1
thabi : 1 thama : 71 thamam* : 1 thamatu : 4
thamathyagvaya- : 1 thamana : 4 thamani : 1 thamaya-syem* : 1
thamava : 1 thamasa : 3 thamu : 1 thamuvu : 1
thambi- : 2 thamma : 2 thayakam* : 3 thaya- : 6
thartharana : 1 thala : 2 thalam* : 7 thalalam* : 1
thali : 5 thali- : 2 thalla : 2 thava : 134
thavake : 6 thavakena : 1 thavathava : 38 thavathavaya- : 2
thavathavasa : 4 thavathava? : 1 thavatha?vaya- : 1 thavadi-na : 1
thavana : 1 thavane : 2 thavabi : 1 thavamana : 1
thavaya-kena : 1 thavari : 1 thavavu : 1 thavavusa : 1
thavavo : 1 thavasa : 2 thavasyem* : 1 thavu : 13
thavum* : 1 thavuke : 1 thavuthavu : 3 thavudi-na : 2
thavuri : 1 thaveta : 1 thavo : 1 thas'i : 1
thasakha- : 5 thasana : 2 thasas*a-ya- : 1 thasi : 1
thasim* : 1 thasi- : 2 thasem* : 1 thasoka : 1
thasyam* : 1 tha.gva : 1
tha- : 13 tha-ka : 4 tha-kale : 1 tha-kura : 2
tha-ko : 2 tha-kva : 11 tha-n^a- : 3 tha-ca : 1
tha-cavum* : 1 tha-ca- : 1 tha-jya- : 2 tha-jya-n : 1
tha-jya-na : 3 tha-d*a : 2 tha-talapam* : 1 tha-thu : 1
tha-thvavum* : 1 tha-na : 13 tha-ntah* : 4 tha-ntrah* : 1
tha-pa : 1 tha-pana- : 3 tha-parapam* : 1 tha-parapa- : 1
tha-prapam* : 1 tha-prapa- : 1 tha-ma : 10 tha-ya : 93
tha-yam* : 1 tha-yam*n^a- : 1 tha-yana : 27 tha-yanam* : 1
tha-yaya- : 3 tha-yasa : 17 tha-ya? : 1 tha-ya- : 32
tha-yi- : 2 tha-ye : 15 tha-yem*n^a- : 1 tha-ram* : 1
tha-la- : 1 tha-va : 7 tha-vara : 1 tha-vo : 1
tha-sa- : 3 tha-ha- : 4 tha-hi : 1
thi : 7 thim* : 3 thim*gva : 7 thim*gvaya- : 1
thim*s'ala- : 1 thim*sala- : 12 thim*sala-ya- : 3 thim*? : 1
thigva : 1 thin^a : 1 thit*a- : 3 thita- : 1
thiti : 6 thithi : 1 thithivu : 1 thinakena : 1
thimat*evu : 1 thiya : 3 thiya- : 4 thiye : 1
thira : 13 this'ala- : 1 thisala- : 1 thisala-di : 1
thisla- : 1
thi-ye : 3
thu : 11 thun^a : 2 thun^a- : 2 thud*isa-ga : 1
thutagvarha : 2 thuti : 3 thutigvarha : 1 thuti- : 1
thute : 99 thuteta-na : 1 thutena : 5 thuteya- : 1
thutesa : 3 thutaisa : 1 thutha- : 1 thunathu : 1
thuna-sa : 2 thupa : 1 thupah* : 1 thuya : 3
thuyakesa : 3 thuya- : 25 thuyu- : 1 thuye : 3
thuyesa : 1 thura : 1 thurupi : 1 thurhi : 1
thurhi-sa-pah* : 1 thula : 11 thulamha : 1 thulas'a-ka : 1
thulisa : 1 thulva : 4 thuva : 2 thusa- : 1
thu- : 1 thu-n^a- : 3 thu-na-thu : 1 thu-pa : 1
thu-ya : 4 thu-yasa : 1 thu-ya- : 6 thu-ye : 3
thu-yesa : 1 thu-yai : 1 thu-la : 1 thu-lva : 1
thu-vu : 2
the : 23 them* : 29 them*gu : 1 them*gva : 3
them*n^am*gva : 2 them*n^ago : 1 them*ja : 1 them*jake : 1
them*tu : 1 them*the : 1 them*nakam* : 1 thekam*gud*i? : 1
thekana- : 1 thego : 1 then^a : 2 then^am*gva : 1
thejura : 1 thethe : 52 thethem* : 1 thetheya-ta- : 1
thethevu : 1 thethai : 2 thenam*li-sa : 1 thenakam* : 1
thenaka- : 1 thenake : 1 thema : 1 thela- : 1
thelo : 1 thevum* : 1 thesa : 8 thesapum* : 1
thesavam* : 3 thesavu : 2 thesavum* : 21 thesa- : 1
thai : 6 thaithai : 3 thaima : 1 thaimu : 3
thailva : 1 thaisa : 1 thaisavum* : 4
tho : 15 thom* : 25 thom*kut*hi : 3 thom*kut*hiya- : 2
thom*kvan*d*a : 1 thom*n^a- : 1 thom*n~ena : 1 thom*t*om* : 2
thom*na : 2 thom*si- : 2 thoka : 10 thokala- : 1
thoka? : 1 thokud*i : 1 thokurhi : 1 thokon*d*a : 1
thokva : 2 thogurhina : 1 thon^a- : 1 thoca- : 1
thotothyam* : 1 thothem* : 2 thona : 5 thonali- : 2
thone : 1 thonna : 1 thopani : 1 thoya- : 3
thora : 6 thorana : 2 thola : 41 tholake : 1
tholan^a-na : 1 tholayu : 2 thola- : 2 thola-va : 1
tholu : 12 thole : 1 tholo : 12 tholmha : 1
tholva : 46 tholvao : 1 tholva? : 1 thova : 3
thovala- : 4 thovala-ya-vo : 1 thovavo : 1 thovum* : 2
thovula- : 1 thosa : 1 thosa- : 12 thosa-na : 2
thosa-ya- : 1 thosi- : 1 tho?lva : 1
thaukon*d*a : 1 thaun^a- : 2 thauneh* : 1 thaula : 5
thaulam*n^a-na : 2 thaulake : 1 thaulan^a-va : 1 thaula- : 2
thaula-va : 1 thaulu : 14 thaulva : 61 thaulvaya- : 2
thauva : 2 thausa- : 5 thausa-na : 1 thausa-ya- : 2
thya : 3 thyam* : 57 thyam*gu : 1 thyam*gva : 12
thyam*n^am*gu : 1 thyam*n^am*gva : 1 thyam*n^am*gvana : 1 thyam*n^agva : 1
thyam*n^a- : 2 thyam*n~akam* : 1 thyam*tha : 1 thyam*the : 1
thyam*nakam* : 1 thyam*nake : 1 thyaka : 1 thyan^a : 1
thyan^a- : 1 thyanam*nali- : 7 thyanam*li- : 2 thyama : 1
thya? : 1 thya-ka : 4 thya-kva : 3 thye : 1
thyem* : 4 thyem*n^a : 1 thyem*nakam* : 1
thva : 287 thvaoya- : 1 thvam* : 58 thvam*kut*hi : 1
thvam*kut*hiya- : 1 thvam*kod*a : 1 thvam*gvasane : 1 thvam*gvasaneya- : 1
thvam*n^a : 3 thvam*n^a- : 6 thvam*tha : 1 thvam*na : 3
thvam*nali-sa : 1 thvam*ne : 1 thvam*nena : 1 thvam*si : 1
thvam*sim* : 1 thvam*si- : 5 thvaka : 7 thvakad*ina : 2
thvakara-vo : 1 thvakala- : 2 thvakala-ya- : 1 thvakut*hi : 1
thvakuth : 1 thvakunhu : 1 thvaku-t*hi : 1 thvakva : 1
thvagu : 1 thvagud*i : 1 thvagvasane : 1 thvaca- : 3
thvaccu : 3 thvajura : 1 thvan*t*ha : 1 thvatagvad*a : 1
thvativum* : 1 thvatu : 2 thvate : 513 thvateum* : 1
thvatem* : 6 thvaten^a : 9 thvateta- : 8 thvateta-m* : 1
thvateta-na : 1 thvateta-sa : 3 thvatetvan^a : 1 thvatena : 11
thvatenasa : 1 thvateya- : 25 thvateya-vu : 2 thvateya-vum* : 14
thvateli : 1 thvateva : 1 thvatevu : 7 thvatevum* : 82
thvates*uta- : 1 thvatesa : 62 thvatesake : 1 thvatesa? : 1
thvate? : 2 thvatai : 28 thvataita- : 1 thvataita-sa : 2
thvataiya- : 4 thvataiya-vum* : 2 thvataivam* : 1 thvataivu : 1
thvataivum* : 14 thvataisa : 6 thvataisake : 1 thvataisavum* : 1
thvatye : 4 thvatyevu : 1 thvatvavu : 1 thvathem* : 1
thvathyam*gu : 1 thvathyam*vum* : 1 thvana : 14 thvanam*li- : 1
thvanannali- : 1 thvanali : 17 thvanalitvam*? : 1 thvanali- : 3
thvanasyam* : 1 thvanasyem* : 1 thvaya- : 57 thvaya-na : 2
thvaya-navum* : 3 thvara : 7 thvara- : 2 thvaro : 1
thvala : 51 thvalao : 1 thvalam* : 1 thvalaka-le : 1
thvalake : 1 thvalako : 1 thvalan^a-na : 2 thvalan^a-va : 2
thvalaya- : 8 thvalu : 1 thvale : 2 thvalo : 4
thvaloya- : 1 thvalva : 29 thvalvan^a-na : 1 thvalvana : 2
thvalvaya- : 2 thvavam* : 1 thvavathava : 1 thvavathavasa : 1
thvavu : 1 thvavum* : 33 thvavum*? : 1 thvavevusa : 2
thvavo : 3 thvasa : 3 thvasa- : 6 thvasa-vr*m*da : 1
thvasa-vr*ndam* : 1 thva-kad*a : 4 thva-kad*aya- : 1 thva-karha : 3
thva-kala : 3 thva-ca : 1 thva-ca- : 1 thva-ca-ya- : 1
thva-ya- : 1 thve : 1 thvete : 1 thvelvam* : 1
 
 
Browse index for >> words beginning with t
 
Lexicon Main Search Use installed Classical Sanskrit font